บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ส่งมอบเครื่องวัดความดันแด่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

15 มกราคม 2564

         ขอขอบพระคุณมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่ทาง บ.รีโซลิค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
          ข้าพเจ้าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จย่า ในความห่วงใยราษฎรด้านสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดาร และคุณหมอกระเป๋าเขียวทุกท่าน ทีมงานทุกส่วน ที่เสียสละเพื่อผู้ป่วย ขอขอบพระคุณครับ
 

Bookmark and Share