บริษัท รีโซลิค จำกัด Resolic Company Limited

ประเภทของข่าวสารหรือบทความ
ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์
บริษัท รีโซลิค จำกัด ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์
5 บริการส่งเตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอนลมถึงบ้าน ทางบริษัทยินดีให้บริการ
15/1/2564 14:57:00
กีรวุฒิ ว่องสินไพบูลย์
รับมือกับ COVID-19
การดำเนินงานและให้ความช่วยเหลือของบริษัทช่วง COVID-19
2 บริจาคเจลแอลกอฮอล์แด่โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ สถาบันการแพทย์
15/1/2564 14:47:00
กีรวุฒิ ว่องสินไพบูลย์